verlof en verzuim

Melding in geval van afwezigheid
De wet verplicht ons een sluitende absentenadministratie te voeren. Bij vaker voorkomend verzuim en ongeoorloofd verzuim moeten wij een melding doen aan de leerplichtambtenaar van de gemeente waarin de leerling woont. Bij vroegtijdig schoolverlaten zonder startkwalificatie moeten wij de leerling melden bij het Regionaal Meld- en Coƶrdinatiepunt Vroegtijdige Schoolverlaters.

Ziekmelding
Wanneer een leerling door ziekte de school niet kan bezoeken, dient dit ā€™s ochtends voor aanvang van de les door de ouder(s)/verzorger(s) of meerderjarige leerlingen telefonisch gemeld te worden:

Bij ziekte kunt u uw zoon/ dochter afmelden door te bellen naar 074 ā€“ 2914629

Mocht een leerling gedurende de dag ziek worden en naar huis willen, dan meldt hij zich af beneden bij de receptie. Vervolgens bellen ouders naar school om hun zoon/dochter alsnog ziek te melden.

Verlof
Uw verlofaanvraagĀ voor uw zoon/dochter kunt u, per mail,Ā aanvragen bij de desbetreffende coƶrdinator leerlingzaken:

Coƶrdinatoren leerlingzaken
klas 1 Lineke Visschedijk
klas 2 Wouter Bekkernens
3 + 4 mavo Laura Beukerink – Hagedoorn
3 havo en 3 vwo Sarah Donk
4/5 havo en 4/5/6 vwo Marije Rozema

 

Afwezigheid bij schoolexamens door ziekte

Kan een leerling door ziekte niet deelnemen aan een toets die onderdeel is van het schoolexamen van mavo/havo/vwo, dan moet dit altijd vĆ³Ć³r aanvang van de toets / het tentamen telefonisch gemeld worden bij de receptie (074-2914629).

Voor ongeoorloofde afwezigheid bij deze toetsen geldt de regeling die in het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) is beschreven. Het programma wordt in de eerste periode van ieder schooljaar aan de leerlingen op papier uitgereikt en is voor hen digitaal terug te vinden binnen de elektronische leeromgeving (ELO)

Te laat

Een te laat komende leerling dient te handelen volgens de afspraken die het Montessori College Twente heeft (zie voor meer informatie de informatiegids van onze school).

Spijbelen/verzuim

Bij ongeoorloofd verzuim (ā€˜spijbelenā€™) zal de school maatregelen nemen die afhankelijk zijn van frequentie en duur van het verzuim. Bij herhaald of langdurig ongeoorloofd verzuim doet de school, mede op grond van wettelijke verplichtingen, een melding bij de leerplichtambtenaar.