ouderbetrokkenheid

Ouderparticipatie en medezeggenschapsraad voor ouders Een school draait niet zonder hulp en medewerking van de ouder(s)/verzorger(s) van onze leerlingen.

Een keer per jaar wordt een algemene ouderavond voor alle ouders georganiseerd rond een thema. De organisatie hiervoor is in handen van het ouderbestuur. Daarnaast organiseert de school andere activiteiten waarbij ook ouders bij betrokken/uitgenodigd worden. Het Montessori College Twente is een school in ontwikkeling, waar voortdurend tal van nieuwe zaken aan de orde zijn, die ook voor ouders van belang zijn:
  • Bij het bewaken van de kwaliteit van het onderwijs is ouderparticipatie belangrijk.
  • De school wil graag ouders/verzorgers betrekken bij beleidsvoorstellen op onderwijskundig gebied.
  • Ook over de dagelijkse gang van zaken wil de school graag met ouders/verzorgers praten.
  • Daarnaast wil de school de gelegenheid geven om met collega-ouders te praten over onderwijs en opvoeding.
Om deze rollen te waarborgen zijn er ouderplatforms (OPF) in het leven geroepen. Er is een relatie tussen de ouderparticipatie in de ouderplatforms en de medezeggenschap voor ouders. Deze laatste is via het ouderbestuur geregeld in de vestigingsmedezeggenschapsraad (VMR) van het Montessori College en in de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR). In de GMR wordt via alle vier scholen vallend onder de Openbare Scholengemeenschap (OSG) in Hengelo op OSG-niveau medezeggenschap uitgeoefend.

Ouderplatform (OPF) Voor de betrokken ouder(s)/verzorger(s) is een ouderplatform (OPF). Voor elke afdeling is dat drie keer per jaar, waarbij de eerste klas ouders vooraf gezamenlijk bij elkaar komen. Daarnaast komt twee keer per jaar het ouderplatform Tweetalig Onderwijs, met ouders vanuit de TTO-klassen, bij elkaar.

De ouderplatforms (OPF’s)op een rij:
  • ouderplatform van de afdelingsleider Jan Harmsen; klassen 1&2 mavo/havo*, 3mavo en 4mavo
  • ouderplatform van de afdelingsleider Gokhan Iyigunler: klassen 1&2 havo/vwo*, 3havo, 4havo en 5havo
  • ouderplatform van de afdelingsleider Marieke Klein Gunnewiek; klassen 1&2 TTO* (havo/vwo en atheneum) 1&2 atheneum*, 3-, 4-, 5-, en 6atheneum.
  • ouderplatform voor het TTO, deze wordt voorgezeten door Daniëlle Kemerink en Gökhan Iyigunler. Dit is voor de ouders van de leerlingen, zowel onder- als bovenbouw, die aan het tweetalig onderwijs deelnemen.
*waarbij de ouders uit leerjaar 1, gezamenlijk bij elkaar komen, ieder OPF, voorafgaand aan de rest van de avond. De ouderplatforms (OPF’s) komen zoals gezegd drie keer per jaar bij elkaar en bespreken dan onderwerpen die door de school worden ingebracht en een aantal eigen thema’s die de ouders kunnen inbrengen. Voor de samenstelling van de ouderplatforms proberen we een evenredige spreiding over de klassen na te streven. Per afdeling zijn ongeveer 15-20 ouders aanwezig. Suggesties en ideeën uit het platform worden serieus genomen en zullen in de geëigende overlegorganen binnen de school worden besproken. Daarbij is het van belang nadrukkelijk te vermelden dat de OPF’s een klankbordgroep zijn en derhalve geen beslissingsbevoegdheid hebben.

De Ouderraad Ouders van leerlingen zijn niet alleen vertegenwoordigd in de ouderplatforms, maar ook in de formele medezeggenschap structuur. In de ouderraad zitten ouders die ook aan de OPF’s deelnemen.

De ouderraad van het Montessori College Twente kent vijf tot zeven leden en vergadert vijf/zeven keer per schooljaar. Bij de vergaderingen van het ouderbestuur is de directeur aanwezig. Deze zorgt voor informatie van en naar de school.
Het ouderbestuur organiseert in samenspraak met de directeur onder meer de jaarlijkse ouderavond en beheert het ouderfonds. Het ouderbestuur legt verantwoording af over haar activiteiten. Daartoe behoort ook het financieel jaarverslag van het ouderfonds. Vaste agendapunten van het ouderbestuur zijn de verslagen van de ouderplatforms, de inzet van het ouderbestuur op basis van de ouderbijdragen, de organisatie van extra activiteiten op school en de zaken waarbij ouders advies- en instemmingsrecht hebben op het medezeggenschapsniveau van vestiging en OSG breed. Het ouderbestuur ’bewaakt’ de belangen van ouders en hun leerlingen in algemene zin. Het ouderbestuur adviseert de school in haar communicatie met en naar ouders en draagt bij aan de ontwikkeling van identiteit van de school in haar visie en missie. Standpunten van het ouderbestuur worden door haar leden meegenomen naar de medezeggenschapsraden op een hoger niveau: Vestingingsmedezeggenschapsraad (VMR) en de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad OSG (GMR)

Ouders en medezeggenschap op Montessori College Twente Voor de formele medezeggenschap zijn twee ouders uit het ouderbestuur afgevaardigd naar de vestigingsmedezeggenschapsraad (VMR).

Aan de VMR nemen naast ouders ook onderwijspersoneel en leerlingen deel. De VMR heeft ongeveer zes keer per schooljaar een overleg met de directeur van het Montessori College Twente.
Er is een vaste agenda waarin naast personele en onderwijskundige zaken ook alle medezeggenschapszaken aan de orde komen waar de VMR advies- of instemmingsrecht heeft op schoolniveau.

Medezeggenschap op het niveau van de Openbare Scholen Gemeenschap (OSG) De vestigingsmedezeggenschapsraad (VMR) vaardigt één leerkracht en daarnaast één ouder of één leerling uit naar de Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van de Openbare Scholen Gemeenschap te Hengelo (OSG). In de GMR hebben leerkrachten en ouders/leerlingen van de vier verschillende scholen zitting, die onder het OSG bestuur vallen (Montessori College Twente, Bataafs Lyceum, ’t Genseler en het Gilde College). De GMR vergadert zes/zeven keer per schooljaar.

Vaste agendapunten zijn personele-, financiële- en onderwijs gerelateerde zaken en de huisvestiging. In het kader van medezeggenschap wordt o.a. instemming gegeven op begroting en formatie.

Nieuwbrieven

2018-2019:

2019-2020:

2020-2021

2021-2022