LinQ

LinQ is niet link! Europese ondersteuning voor ons Frans en Duits talenonderwijs!

De sectie Frans en Duits nemen sinds afgelopen schooljaar deel aan het LinQ-programma. Dit project wordt geheel gesubsidieerd en valt onder “EP nuffic” van de Europese Unie.

LinQ werkt volgens een bepaalde didactiek, waarbij volgende zaken centraal staan:

  • professionalisering van de taaldocenten
  • opzetten van internationaliseringsactiviteiten
  • het hanteren van de doeltaal als voertaal
  • gebruik van Europese instrumenten als het ERK

Bovenstaande punten vertalen wij de komende jaren steeds concreter naar ons onderwijs (bijvoorbeeld in Magister, studiewijzer, proefwerken, instructies mondeling en schriftelijk in de klas, uitwisseling etc.)

Meer informatie is te vinden op: https://www.epnuffic.nl/voortgezet-onderwijs/talenonderwijs/linq

De aanspreekpunten binnen onze school zijn: Kristel Veneberg, namens de sectie Frans en Hans Graaf, namens de sectie Duits