Algemeen

Het Montessori College Twente is met ruim 1600 leerlingen een overzichtelijke school waar leerlingbegeleiding bestaat uit woorden en daden. Een groeiende vitale school met een duidelijke visie op onderwijs. Uitgangspunt vormt de persoonlijke ontwikkeling van elke individuele leerling.

Onze 5 kernwaarden:

Ambitieus… we stellen hoge eisen aan ons onderwijs en aan onze leerlingen. We zoeken samen de uitdaging: zowel inhoudelijk als procesmatig. We nemen de leerling serieus, werken vanuit vertrouwen en geven elkaar de ruimte. We erkennen de autonomie van de leerling en realiseren ons dat de leerling op weg is naar volwassenheid.
De medewerkers spelen binnen onze school een belangrijke rol in het begeleiden naar deze volwassenheid. Daarbij (h)erkennen we de verschillen tussen leerlingen en houden daar rekening mee: diversiteit mag en wordt gestimuleerd, hierin zit voor ons en voor de leerling de uitdaging. We streven er naar de huidige hoge doorstroom van leerlingen uit 4 mavo naar 4 havo verder uit te bouwen.

Betrokken… naast het gezin, de familie en de omgeving, is de school mede vormend voor de leerling. Daar hoort een actieve houding van de school bij. De mentor vervult hierin een zeer belangrijke rol. Ouders kunnen er op vertrouwen dat de school hun kind enerzijds uitdaagt tot het leveren van optimale prestaties, in overeenstemming met hun capaciteiten, en anderzijds een veilige leeromgeving creëert. Daarnaast hechten wij als school ook waarde aan de mening en houding van de ouder én de leerling. Door middel van ouderplatforms, ouderavonden, klankbordgroepen, mentoravonden en individueel contact onderhouden we de band die nodig is om samen de ontwikkeling van de leerling centraal te stellen.

Creatief… het Montessori College Twente heeft meer te bieden dan alleen “school”: keuzeactiviteiten, meerdaagse vakoverstijgende projecten, school- en studiereizen, culturele avonden, sportdagen, projectdagen, de leerlingenraad, de MAC (Montessori Activiteiten Commissie), de razende reporters en de tweejaarlijkse musicalproductie zijn enkele van de, voor ons, vanzelfsprekendheden omdat we aandacht willen hebben voor de totale ontwikkeling van de leerling.
Het Montessori studiehuis kenmerkt zich in de bovenbouw door een organisatie en benadering, waarin de leerling in toenemende mate invloed krijgt op zijn onderwijsleerproces. De leerling wordt gestimuleerd het enthousiasme in het leren vast te houden en zijn eigen competenties, talenten en vaardigheden te ontwikkelen en te benutten. Naast de aandacht voor de leerling als student is er ook aandacht voor de leerling als opgroeiend mens.
Kleinschaligheid blijft binnen onze school behouden door te werken in units met een vast team van docenten, waarin leerlingen gekend, herkend en begeleid worden. Wij bieden leerlingen individuele ontwikkelingsmogelijkheden in een krachtige en inspirerende leeromgeving.

Dynamisch… het Montessori College Twente is een school volop in beweging. We hebben ons onderwijs vormgegeven vanuit het concept van Maria Montessori . Zij ging uit van het vermogen van kinderen om zichzelf te ontwikkelen. Het centrale begrip is ‘help mij het zelf te doen’. In de steeds verder digitaliserende en individualiserende maatschappij vraagt dit van ons de verbinding te maken. Leer mij het samen zelf te doen!

Eigen-wijs… is denken in kansen en mogelijkheden en werken vanuit vertrouwen en respect. We zijn de enige school voor Voortgezet Montessori onderwijs in Twente. Bij ons hebben leerlingen veel te kiezen. De leerling mag keuzes maken in tempo, leerstof en verwerking. Daarbij is het van belang dat de leerling reflecteert op de gemaakte keuzes. Leren is een proces dat succesvolle en minder succesvolle momenten kent: daar zijn wij ons van bewust. Samen zijn we oplossingsgericht, laagdrempelig en werken in een goede sfeer met elkaar. Ook van ‘fouten’ leert de leerling.

Montessori College Twente:
Mijn school – jouw school – onze school