procedure herziend advies

 • Dinsdag 15 mei 2018 ontvangt de basisschool de uitslag van de Centrale Eindtoets van het Cito.
 • Indien de school gebruik maakt van een andere eindtoets gaan we er op dit moment van uit dat de uitslag hiervan op hetzelfde moment bij de basisscholen bekend is.
 • De uitslag hiervan kan voor de basisschool aanleiding zijn het advies naar boven bij te stellen.
 • Indien een advies naar boven wordt bijgesteld vraagt de basisschool bij het secretariaat Po-Vo vóór vrijdag 25 mei 2018 een nieuw aanmelddocument aan (document ‘herzien advies’).

 

 • Indien ouders naar aanleiding hiervan hun zoon/dochter willen aanmelden voor een ander niveau dan kunnen ze hierover contact opnemen met de school waar hun kind is aangemeld. Dit kan uiterlijk tot en met donderdag 31 mei 2018

 

 • Wordt het nieuwe onderwijsniveau aangeboden binnen de locatie waarop de leerling in eerste instantie is aangemeld en is daar ruimte; dan kan worden volstaan met plaatsing in een klas van dit nieuwe niveau. De school ontvangt het document ‘herzien advies’ van de ouders.

 

 • Wordt het nieuwe onderwijsniveau niet aangeboden of is er geen plaats binnen de locatie waarop de leerling in eerste instantie is aangemeld dan wordt de leerling geplaatst in een klas van het gewenste niveau binnen de scholengemeenschap* waarop de leerling is aangemeld. Ouders maken een afspraak met deze nieuwe locatie. Deze locatie ontvangt het document ‘herzien advies’ van de ouders.
 • Indien ouders naar aanleiding van een herzien advies hun kind willen aanmelden voor een school buiten de scholengemeenschap dan dienen zij hiervoor telefonisch contact op te nemen met de nieuwe school van voorkeur.
  Deze nieuwe school informeert de school waar de leerling in eerste instantie was aangemeld vóór 31 mei 2018.

 

 • De leerling wordt op een wachtlijst geplaatst bij de nieuwe school van voorkeur.

 

 • De directeuren van de Openbare Scholengemeenschap Hengelo en Scholengroep Carmel Hengelo beslissen of de plaatsingswensen gehonoreerd kunnen worden. Hierbij zal zo veel mogelijk getracht worden de plaatsingswens te honoreren. Ouders worden hierover op woensdag 6 juni geïnformeerd door de school waarop de leerling geplaatst is.

 

 

 • De nieuwe school ontvangt van de ouders het document ‘herzien advies’. Deze school neemt contact op met de school waar de leerling eerder was ingeschreven.

 

 • Scholengemeenschap: Scholengroep Carmel Hengelo en Openbare Scholen Gemeenschap Hengelo.