begeleiding

Mentor

Als leerling heb je in de eerste en tweede klas zoveel mogelijk dezelfde mentor. De mentor is degene die jou en de klas vaker per week ziet en naast het vak ook de mentorlessen en gesprekken verzorgt. De mentor is er om allerlei dingen mee te bespreken. Van serieuze zaken, tot grappige gebeurtenissen of kleine problemen.

Coördinator leerlingzaken

In leerjaar 1 heeft iedereen dezelfde coördinator leerlingzaken. Dit is Hugo Stolker. Hugo zorgt ervoor dat alle leerlingen uit leerjaar 1 dezelfde informatie krijgen. Hij praat met de mentoren en met de basisscholen. Als de mentor even niet op school is, kun je naar hem toe als je vragen hebt.

In leerjaar 2 neemt Wouter Bekkernens de taak van Hugo Stolker over. Wouter kijkt in leerjaar 2 samen met de mentor naar jouw ontwikkeling en bespreekt met het team hoe we jouw het beste kunnen begeleiden naar het derde leerjaar.

Zorgteam

Persoonlijke problemen?
Bij problemen van persoonlijke aard kun je vaak terecht bij je ouder(s)/verzorger(s0, bij je vrienden of bij je mentor. Je kunt hierbij denken aan bijvoorbeeld een ruzie, pesten, problemen thuis, depressieve gevoelens, iemand uit je directe omgeving die ernstig ziek is, een sterfgeval in je familie, kortom allerlei oorzaken waardoor je je misschien niet goed kunt concentreren en/of kunt functioneren.

Het kan ook zijn dat bezorgd bent over een klasgenoot. Soms ligt het probleem heel gevoelig of is het voor jou moeilijk bespreekbaar. Je kunt dan bij de counselors aankloppen.

Zij/hij zal heel goed naar je luisteren en brengt samen met jou de problemen duidelijk in beeld en kijkt of er een betere situatie kan ontstaan. Zij/hij kan, als het gewenst is en in overleg met je ouder(s)/verzorger(s), je doorverwijzen naar hulpverlening buiten school. Alle stappen worden ondernomen in overleg met jou.

Heb je behoefte aan een persoonlijk gesprek?
Op onze vestiging kun je een beroep doen op de volgende personen:

  • Marjan Wesselink docent Frans, vertrouwenspersoon en counselor
  • Gerrit Hammink docent Muziek, en counselor
  • Hans Giesen, counselor
  • Liesbeth Textor counselor en zorgcoördinator.

Waar:
We zijn vaak te vinden in kamer 1.27 of kamer 1.32

Wanneer:

  • Gerrit Hammink op maandag, dinsdag
  • Marjan Wesselink op dinsdag, donderdag en vrijdag
  • Liesbeth Textor op maandag, dinsdag, donderdag
  • Hans Giesen op vrijdag en op afspraak.

Hoe maak je een afspraak?
Via je mentor of rechtstreeks bij kamer 1.27.
Als de deur open staat kun je zo binnenlopen.
Via de ELO of mailen naar:

zorgteam

vlnr: Liesbeth Textor, Gerrit Hammink, Hans Giesen en Marjan Wesselink

=> vanaf hier (plus kolom 2 op ouderpagina mbt zorgteam, teveel van het goede voor groep 8)

Een school is een omgeving waar mensen intensief met elkaar omgaan. Botsingen en meningsverschillen zijn dan ook niet bijzonder en worden vaak in onderling overleg bijgelegd. Soms is een meningsverschil van dien aard, dat iemand een klacht hierover wil indienen. Die mogelijkheid is er. Voor de school is een klachtenregeling vastgesteld. Deze ligt voor iedereen die bij de school betrokken is ter inzage op school. Op aanvraag kunt u kosteloos een afschrift van de regeling krijgen. Het wordt op prijs gesteld indien iemand die wil klagen dat eerst kenbaar maakt bij de schoolleiding of het schoolbestuur. Mogelijk kan de klacht verholpen worden.

Op onze school is de vertrouwenspersoon: Marjan Wesselink . Zij is bereikbaar op telefoonnummer 074 2914629 (school) of 0546 578071 (privé) of via mail: m.wesselink@osghengelo.nl

De school is voor de behandeling van klachten tevens aangesloten bij een onafhankelijke klachtencommissie: “de Landelijke Klachtencommissie onderwijs (LKC)”. De LKC onderzoekt de klacht en beoordeelt (na een hoorzitting) of deze gegrond is. De LKC brengt advies uit aan het schoolbestuur en kan aan haar advies aanbevelingen verbinden. Het schoolbestuur neemt over de afhandeling van de klacht en het opvolgen van de aanbevelingen de uiteindelijke beslissing.

Een klacht kan bij het schoolbestuur of rechtstreeks schriftelijk bij de LKC worden ingediend.

De LKC is te bereiken bij Onderwijsgeschillen, Postbus 85191, 3508 AD UTRECHT, telefoon 030-2809590, fax 030-2809591. U kunt ook de website raadplegen www.onderwijsgeschillen.nl of een e-mail sturen naar info@onderwijsgeschillen.nl .

Vertrouwensinspecteur

Ouders, leerlingen, docenten, directies, besturen, maar ook vertrouwenspersonen kunnen de vertrouwensinspecteur van de Onderwijsinspectie raadplegen wanneer zich in of rond de school (ernstige) problemen voordoen op het gebied van:

seksuele intimidatie en seksueel misbruik
psychisch en fysiek geweld
discriminatie en radicalisering.

Meldingen die binnen deze bovengenoemde categorieën vallen, kunnen voorgelegd worden aan de vertrouwensinspecteur. Deze zal luisteren, informeren en zo nodig adviseren. Uw melding wordt geregistreerd in een vertrouwelijk dossier van de VI.
Zo nodig kan de vertrouwensinspecteur ook adviseren in het traject naar het indienen van een formele klacht of het doen van aangifte.

Vertrouwensinspecteurs voor Nederland
De vertrouwensinspecteurs zijn alle werkdagen tijdens kantooruren (08.00-17.00 uur) bereikbaar op het nummer: 0900 111 3 111 (lokaal tarief).

Marian Wesselink

Samenwerking school met GGD Twente Jeugdgezondheidszorg

Aan onze school is een vast team van de Jeugdgezondheidszorg verbonden, bestaand uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige en doktersassistente.
Zij zien leerlingen in klas 2 en 4. Mocht u als ouder vragen hebben over de gezondheid of de ontwikkeling van uw kind, dan kunt u ook altijd zelf met hen contact opnemen. Zo kunnen zij met u meedenken onder andere bij ziekte (afwezigheid), gedragsproblemen, opvoedvragen en pesten.

School heeft regelmatig overleg met het team Jeugdgezondheidszorg over algemene zaken die met de gezondheid en het welzijn van de leerlingen te maken hebben. Ook kan school, met toestemming van u als ouder, advies vragen aan de Jeugdgezondheidszorg hoe uw kind extra ondersteund kan worden.

De Jeugdgezondheidszorg is op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur te bereiken op 0900 – 333 88 89 of per mail: jeugdgezondheidszorg@ggdtwente.nl